Συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Σεμινάρια για γονείς για τη σχολική χρονιά 2012-2013

Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων, μέσα στα πλαίσια της πολύπλευρης δράσης της για ενημέρωση και καταρτισμό των γονέων, έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου μέσα από την οποία έχει καταστεί εφικτή η πληροφόρηση των γονέων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της εκπαίδευσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

       

1. Δομή σεμιναρίων

Τα σεμινάρια για Γονείς διεξάγονται από λειτουργούς του Τομέα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η διεξαγωγή θα γίνεται σε απογευματινό – βραδινό χρόνο ή σε κάποιες περιπτώσεις κατά το χρόνο λειτουργίας των σχολείων. Τα σεμινάρια μπορεί να προσφέρονται ύπο μορφή παρουσίασης, με συζήτηση και να περιλαμβάνουν δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, ή μπορεί να διεξάγονται και μέσα στη σχολική τάξη όπου γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν κοινές εμπειρίες και βιώματα τα οποία συμβάλλουν στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους με δυνατότητες επέκτασης.


2. Θεματικές περιοχές

Κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 για τη διεξαγωγή σεμιναρίων σε γονείς θα προσφέρονται οι εξής θεματικές περιοχές:

 • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
 • Διακρίσεις και τρόποι Αντιμετώπισης
 • Δεξιότητες Ζωής
 • Ενημέρωση γονέων σε θέματα που αφορούν τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα
 • Εκφοβιστική - Επιθετική Συμπεριφορά και τρόποι Αντιμετώπισης της
 • Θετική Γονεϊκότητα και τεχνικές θετικής αλληλεπίδρασης στις σχέσεις γονέων και παιδιών
 • Καλλιέργεια αξιών και στάσεων μέσα από κριτική σκέψη
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Πρόληψη της χρήσης ουσιών εξάρτησης (σε συνεργασία με το ΚΕΝΘΕΑ)
 • Σεξουαλική Αγωγή και Παιδιά
 • Συναισθηματική Αγωγή
 • Υγιεινή Διατροφή

  

Διαδικασία αίτησης

Πριν από την υποβολή της αίτησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέξουν τα εξής σημεία:

1. Στα σεμινάρια για γονείς μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Σύνδεσμοι Γονέων των Σχολείων της Προδημοτικής, της Δημοτικής, της Μέσης Γενικής και της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

2. Οι αιτήσεις μπορούν να συμπληρώνονται από εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γονέων ή, κατόπιν συνεννόησης, από το/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου στο οποίο θα διεξαχθεί το σεμινάριο, σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστοχώρο του Π.Ι. (www.pi-eggrafes.ac.cy), από τις 21 Σεπτεμβρίου 2012.

3. Η προτεινόμενη, από το Σύνδεσμο Γονέων, περίοδος διεξαγωγής της συνάντησης είναι ενδεικτική. Παρόλο που θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τήρησή της, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μερικώς ή και πλήρως.

4. Κάθε Σύνδεσμος Γονέων μπορεί να υποβάλει μία αίτηση για σεμινάριο, με δυνατότητα δήλωσης δύο προτιμήσεων για θεματική περιοχή. Θα γίνει προσπάθεια εκ μέρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να ικανοποιηθεί η μια προτίμηση.

5. Με την υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα και η διεξαγωγή του σεμιναρίου. Θα ειδοποιούνται μόνο οι αιτητές/τριες των οποίων είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί η αίτηση για διεξαγωγή σεμιναρίου.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τα σεμινάρια για γονείς, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους συντονιστές του Προγράμματος στο Π.Ι., Δρα Μαριάννα Φωκαΐδου (τηλ. 22402387) και Δρα Μιχάλη Τορναρίτη (τηλ. 22402331)  ή με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων στα τηλέφωνα 22754466 και 22754467.

 
Το περιεχόμενο και η μορφή του σεμιναρίου θα γίνονται πιο συγκεκριμένα εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, μετά από συνεννόηση με το/τη λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις που υπάρχουν.

 

Σεμινάρια για γονείς για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα

analytika

Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και η σημασία του θεσμού των σεμιναρίων για γονείς

Τα Αναλυτικά Προγράμματα αποτελούν το πλαίσιο και το πεδίο προετοιμασίας των νέων ανθρώπων με στόχο την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή τους στο κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό, οικονομικό και ευρύτερα πολιτισμικό γίγνεσθαι.

Μέσα από διάφορες έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι η ενδυνάμωση του ρόλου των γονέων συμβάλλει θετικά στη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος για την εξέλιξη των παιδιών. η πολιτική που έχει αναπτυχθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των παιδιών υποστηρίζει την πρωταρχική σημασία που έχει η οικογένεια και προωθεί το θεσμό στήριξης για γονείς με στόχο την ασφαλή και υγιή ανάπτυξη της σχέσης γονέων και παιδιού (D'Addato, 2010).

Λόγω του ότι ο ρόλος του γονέα είναι αρκετά δύσκολος και πολύπλοκος, δημιουργείται η ανάγκη προώθησης μέτρων στήριξης μέσα από τα οποία να έχουν οι γονείς την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν με το σύστημα για την υιοθέτηση καλών πρακτικών. Η προώθηση γονεϊκών δεξιοτήτων και πρακτικών στοχεύσει στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των γονέων με τα παιδιά τους. Αξιολογήσεις προγραμμάτων τα οποία ενέπλεκαν παιδιά και γονείς έδειξαν ότι η ενεργός συμμετοχή των γονέων επηρεάζει θετικά τα αποτελέσματα των παιδιών σε διάφορους τομείς (Eurochild Parental Involvement programmes, 2010).

Η ανάγκη σύνδεσης σχολείου και οικογένειας είναι εμφανής. Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι γονείς αναγνωρίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης στην επιτυχή πορεία των παιδιών τους, σε κάποιες περιπτώσεις δεν κατανοούν την ανάγκη εμπλοκής και συνεργασίας από μέρους τους, αφήνοντας όλη την ευθύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται να κατανοήσουν ότι και οι ίδιοι οι γονείς αποτελούν βασικό κομμάτι στη διαδικασία της πορείας των παιδιών τους μέσα στο σχολείο, να νιώσουν οι ίδιοι ικανοί, επρακείς και ότι το εκπαιδευτικό σύστημα ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις διάφορες διαδικασίες.

Για να μπορέσουν οι γονείς να συμβάλουν θετικά στην εκπαίδευση των παιδιών τους, χρειάζονται την κατάλληλη ενημέρωση και τις κατάλληλες υποδομές. Η σύντομη και συστηματική ενημέρωση ενδυναμώνει μια θετική σχέση μεταξύ σχολείου και οικογένειας, καθώς και άλλα προγράμματα τα οποία στηρίζουν και εμπλέκουν τους γονείς (Davies, 2009).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα σχολεία, μπορείτε να βρείτε σε αυτόν το σύνδεσμο

 

Τα προσφερόμενα σεμινάρια για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα για γονείς Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης

Τα σεμινάρια για γονείς διεξάγονται από λειτουργούς του Τομέα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η διεξαγωγή γίνεται σε απογευματινό - βραδινό χρόνο ή σε κάποιες περιπτώσεις κατά το χρόνο λειτουργίας των σχολείων. Τα σεμινάρια μπορεί να προσφέρονται υπό μορφή παρουσίασης, με συζήτηση και να περιλαμβάνουν δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα. Τα προσφερόμενα θέματα είναι τα εξής:

 • Η φιλοσοφία των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Αγωγής Υγείας Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Αρχαίων Ελληνικών
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Θρησκευτικών
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Γεωργαφίας
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Βιολογίας
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Εικαστικών Τεχνών
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Θεατρικής Αγωγής
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Ιστορίας
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λογοτεχνίας
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μουσικής
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Αγγλικών
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Γαλλικών
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικών Επιστημών
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Χημείας

Διαδικασία αίτησης:

 • Τα σεμινάρια αφορούν γονείς παιδιών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
 • Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από τους Συνδέσμους Γονέων των Σχολείων απευθείας προς την Παγκύπρια Σχολή Γονέων
 • Για την καλύτερη δυνατή διοργάνωση, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον δυο εβδομάδες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία διεξαγωγής.
 • Η επιλογή της θεματικής του σεμιναρίου καθώς επίσης και της ημερομηνίας διεξαγωγής του σεμιναρίου, γίνεται από το Σύνδεσμο Γονέων ενώ το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα ορίζει τον εισηγητή ανάλογα με το θέμα επιλογής του Συνδέσμου.

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα πιο πάνω, μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας τον πιο κάτω ενημερωτικό οδηγό