Το Καταστατικό της Παγκύπριας Σχολής Γονέων που εγκρίθηκε στην Ιδρυτική και Καταστατική Συνέλευση την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 1984, τροποποιήθηκε το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2006 από την Ειδική Καταστατική Γενική Συνέλευση των Μελών της Σχολής, καθώς και το Σάββατο 26 Ιουνίου 2010 από την Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση της Σχολής.

(Το Σωματείο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 (ο «Νόμος»), με αριθμό μητρώου 417)

document-1

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΔΩ

Τροποποιημένο από την Καταστατική Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019.

Close Menu