Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος<br>για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων 2023 – 2024

Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων 2023 – 2024

Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων (διαλέξεις, σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια) για γονείς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2023 – 2024.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς με τον επιστημονικό τομέα και τα θέματα που προτείνουν.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:   

 

1.  Δήλωση Ενδιαφέροντος για διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σε γονείς μαθητών Προδημοτικής,                   Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης.


2.  Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


3.  Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, σε πεζό λόγο, μέχρι 250 λέξεις.


4.  Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.


Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν σε κλειστό φάκελο, μόνο μέσω ταχυδρομείου, μέχρι την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Παγκύπρια Σχολή Γονέων
Τ.Θ. 27298
1643 Λευκωσία

Η επιλογή και η όλη συνεργασία με τους εισηγητές θα διέπεται από τις Διαδικασίες και τους Κανονισμούς της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.

 

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου): Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023.


Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος που θα σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή θα παραδοθούν με το χέρι, δεν θα γίνουν αποδεκτές.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων:

e-mail: scholigoneon@cytanet.com.cy // Τηλ.: 2275 4466

Close Menu